Φαράγγι Καλού Χωριού

Θέση

Μικρό Φαράγγι του οποίου η βλάστηση χαρακτηρίζεται από αείφυλλα σκληρόφυλλα είδη και φρύγανα. Κυριαρχούν οι ασπαλάθοι (Calicotome villosa), οι πρίνοι (Quercus coccifera), και οι ατσουμαλιές (Euphorbia dendroides), στο οποίο συναντούμε σημαντικούς πληθυσμούς τρωκτικών και ερπετών.

πληροφορίες από το incrediblecrete.gr

Location